La inclusió educativa i l’atenció a la diversitat són conceptes pràcticament inseparables a l’entorn educatiu. Aquest principi conforma un dels pilars educatius d’Agora Sant Cugat International School, reconeixent de base que hi ha en l’alumnat diferents necessitats, contextos personals i , en conseqüència, diferents ritmes d’aprenentatge.

A Agora Sant Cugat, valorem en cada nen, ja des de la infantesa, aquestes diferents expressions de diversitat culturals, de gènere, idioma o d’estil d’aprenentatge. Desenvolupem i implantem metodologies inclusives dins i fora de l’aula, de manera que tots els infants se sentin part  dels actors de la comunitat educativa del centre.

Dins l’aula, les adaptacions curriculars són l’eina més eficaç per atendre la diversitat i fomentar-ne la inclusió educativa, dos aspectes essencials en tota programació educativa.

Però també ho són les agrupacions heterogènies, els desdoblaments, els processos d’aprenentatge que integrin i proposin reptes i objectius comuns, i també la flexibilitat curricular, per a això hi ha metodologies educatives que no només s’hi adapten, sinó que ho faciliten.

En definitiva, la inclusió educativa i l’atenció a la diversitat no són conceptes concrets, sinó un enfocament global de l’educació, per això forma part de l’essència del centre educatiu.

No val que estigui present en iniciatives o activitats concretes, tampoc que sigui aplicada de manera discontínua a l’aula, sinó que, com a pilars educatius que són, han de formar part de l’enfocament de tot allò que es faci a la vida del centre.

És més, és fonamental que també influeixin de manera directa en la construcció d’espais socials democràtics i participatius més enllà de l’àmbit educatiu.

Agora Sant Cugat International School